top of page
  • at1studio

ก่อสร้างต้องมีแบบ ?

งานก่อสร้างบ้าน อาคาร งานตกแต่งภายใน จำเป็นต้องมีแบบสำหรับงานดังกล่าวเพราะอะไร?

สาเหตุก็เพราะแบบงานก่อสร้างจะทำให้เราได้สิ่งตังไปนี้

  1. ได้งานที่ได้มาตรฐาน ทั้งรูปแบบ การเลือกใช้วัสดุในงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

  2. นำมาใช้กำหนดขั้นตอนการทำงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

  3. นำมาใช้ทำราคา หรือ นำมาใช้เปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม

  4. ใช้ไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลังสำหรับการปรับปรุง ต่อเติมหรือดูแลรักษาบ้าน อาคารและงานตกแต่ง


โดยชนิดของแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ที่สำคัญที่ควรมีคือ

  1. แบบสถาปัตยกรรม เช่น แบบแปลนอาคาร แบบประตู-หน้าต่าง แบบหลังคา แบบรูปด้านอาคาร แบบรูปตัดอาคาร ...

  2. แบบโครงสร้าง เช่น แบบงานฐานราก แบบเสา แบบคาน แบบโครงหลังคา แบบโครงสร้างบันได...

  3. แบบงานระบบประกอบอาคาร เช่น แบบงานระบบไฟฟ้า แบบงานระบบประปาและสุขาภิบาล ...

  4. แบบงานตกแต่งภายใน เช่น แบบแปลนการใช้สอยพื้นที่ แบบขยายห้องน้ำ แบบพื้นตกแต่ง แบบฝ้าเพดานตกแต่ง แบบเฟอร์นิเจอร์ แบบประตู

  5. รายการประกอบแบบที่ระบุการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และตกแต่งภายใน

แบบตัวอย่าง แบบแปลนงานโครงสร้าง at1studio

แบบตัวอย่าง แบบรูปตัดงานสถาปัตยกรรม at1studio

แบบตัวอย่าง แบบภาพตัดงานโครงสร้าง @1studio

แบบตัวอย่าง แบบขยายหน้าต่าง งานสถาปัตยกรรม at1studio

Comments


© Copyright at1studio company limited
bottom of page